Hz. Muhammed (SAV) Efendimizin Mübarek İsimleri

0
196

Hz. Muhammed (SAV) Resûlullah Efendimizin (aleyhissalâtu vesselâm) Mübârek İsimleri ve Mânâları

ReklamHafız Yetiştiriyorum

Bismillâhirrahmânirrahîm.

Allâhumme salli ve sellim ve bârik alâ men ismuhu seyyidinâ.

[Rahmân ve Rahîm olan Allâh’ın adıyla. Ey Allâh’ım! Aşağıda isimleri zikr edilen Efendimize salât ve selâm et ve onu mübârek kıl.]

Abdullah : Allah (cc)’ ın kulu
Âbid : Kulluk eden, ibadet eden
Âdil : Adaletli
Âdilun : (sas)
Âhirun : (sas)
Ahmed : En çok övülmiş, sevilmiş
Ahmedu : (sas)
Ahsen : En güzel
Âkibun : Arkadan gelen (sas)
Alî : Çok yüce
Âlim : Bilgin, bilen
Alîmun : (sas)
Âlimun : (sas)
Allâme : Çok bilen
Âmil : İşleyici, ve aksiyon sahibi
Âmirun : Emreden (sas)
Arabiyyun : Arap (sas)
Aziz : Çok yüce, çok şerefli olan
Azîzun : (sas)
Bâtınun : (sas)
Beşir : Müjdeleyici
Beyânun : (sas)
Burhan : Sağlam delil
Burhânun : Açık delil (sas)
Cebbâr : Kahredici, gâlip
Cevâd : Cömert
Cevâdun : Cömert (sas)
Dâin : Çağıran (sas)
Ebtâhiyyun : Ebtah kabilesinden (sas)
Ecved : En iyi, en cömert
Ekrem : En şerefli
Emin : Doğru ve güvenilir kimse
Emîrun : Kumandan (sas)
Evvelun : (sas)
Fadlullah : Allah-ü Teâlanın ihsânı, fazlına ulaşan
Fâruk : Hakkı ve bâtılı ayıran
Fasîhun : Net konuşan (sas)
Fettâh : Yoldaki engelleri kaldıran
Fettâhun : Açan (sas)
Gâlip : Hâkim ve üstün olan
Ganî : Zengin
Ganiyyun : Zengin, Muhtaç değil (sas)
Habib : Sevgili, çok sevilen
Habîbun : Sevgili (sas)
Hâdi : Doğru yola götüren
Hâdin : Hidayete kavuşturan (sas)
Hâfız : Muhafaza edici
Hâfizun : Koruyucu (sas)
Hakîmun : (sas)
Halîl : Dost
Halîlun : Dost (sas)
Halîm : Yumuşak huylu
Halîmun : (sas)
Hâlis : saf, temiz
Hâmid : Hamd edici, övücü
Hâmidun : (sas)
Hammâd : Çok hamdeden
Hanîf : Hakikate sımsıkı sarılan
Harîsun : Çok bağlı ve düşkün (sas)
Hâşimiyyun : Hâşim soyundan (sas)
Hâşirun : Toplayan (sas)
Hatemun : Mühür, Sonuncu (sas)
Hatîbun : (sas)
Huccetun : Delil (sas)
İmâmun : Önder (sas)
Kâimun : (sas)
Kamer : Ay
Karîbun : Yakın (sas)
Kâsimun : (sas)
Kayyim : Görüp, gözeten
Kerîm : Çok cömert, çok şerefli
Kureyşiyyun : Kureyş’li (sas)
Mâcid : Yüce ve şerefli
Mâhin : (sas)
Mahmûd : Övülen
Mahmûdun : (sas)
Mansûr : Zafere kavuşturulmuş
Mâsum : Suçsuz, günahsız
Medenî : Şehirli, bilgili ve görgülü
Medeniyyun : Medîne’li (sas)
Mehdî : Hidayet eden, doğru yola erdiren
Mehdiyyun : Hidâyete ermiş (sas)
Mekkî : Mekkeli
Mekkiyyun : Mekke’li (sas)
Merhûm : Rahmetle bezenmiş
Mes’ûd : Mutlu
Metîn : Çok sağlam ve güçlü
Mezkûrun : Adı geçen, Anılan (sas)
Muallâ : Yüce (sas)
Muallim : Öğretici
Muhallilun : Çözen, Ayıran (sas)
Muhammedun : (sas)
Muharrimun : Haram kılan (sas)
Muhsinun : İhsan eden (sas)
Muhtedin : Hidâyete kavuşmuş (sas)
Muktedâ : Peşinden gidilen
Muktesidun : İktisatlı (sas)
Musaddikun : Tasdik eden (sas)
Muslih : Islah edeci, düzene koyucu
Mustafa : Çok arınmış
Mustafâ : Seçilmiş (sas)
Mutahharun : (sas)
Mutî : Hakka itaat eden
Mu’tî : Veren ihsân eden
Mutîun : İtaatkâr (sas)
Muzaffer : Zafer kazanan, üstün olan
Muzafferun : (sas)
Mübârek : Uğurlu, hayırlı, bereketli
Mübeşşirun : Müjdeleyen (sas)
Müctebâ : Tercih edilmiş (sas)
Müctebâ : Seçilmiş
Müddessirun : Örtüye bürünen (sas)
Mükerrem : Şerefli, yüce
Müktefî : İktifâ eden, yetinen
Münîbun : Yönelen (sas)
Münîr : Nurlandıran, aydınlatan
Münîrun : Aydınlatan (sas)
Münzirun : Uyarması şiddetli (sas)
Mürsel : Elçilikle görevlendirilmiş
Mürselun : Elçi (sas)
Mürtezâ : Kendisinden hoşnut olunan (sas)
Mürtezâ : Beğenilmiş, seçilmiş
Müstakîm : Doğru yolda olan
Müşâvir : Kendisine danışılan
Müşeffeun : Şefaat edilen (sas)
Müşfikun : Şefkatli (sas)
Mütemmimun : Tamamlayan (sas)
Mütevessitun : Orta yolu tutan (sas)
Müzekkâ : Temizlenmiş (sas)
Müzzemmilun : Örtünen (sas)
Nâhin : Meneden, Yasaklayan (sas)
Nakî : Çok temiz
Nakîb : Halkın iyisi, kavmin en seçkini
Nâsırun : Yardımcı (sas)
Nâsih : Öğüt veren
Nâtık : Konuşan, nutuk veren
Nâtikun : Konuşan (sas)
Nebî : Peygamber
Nebiyyun : (sas)
Neciyullah : Allah’ ın sırdaşı
Necm(i) : Yıldız
Nesîb : Asil, temiz soydan gelen
Nezîr : Uyarıcı, korkutucu
Nezîrun : Uyaran (sas)
Nimet : İyilik, dirlik ve mutluluk
Nûr : Işık, aydınlık
Nûrun : Mübîn Apaçık nûr (sas)
Râfi : Yükselten
Râgıb : Rağbet eden, isteyen
Rahîm : Mü’minleri çok seven
Rahîmun : (sas)
Rakîbun : Gözeten (sas)
Rasûlun : (sas)
Raûfun : Acıma duyan, Yumuşak (sas)
Râzî : Kabul eden, hoşnut olan
Resûl : Elçi
Reşîd : akıllı, olgun, iyi yola götürücü
Reşîdun : (sas)
Sâbikun : Geçen (sas)
Sâbir : Sabreden, güçlüklere dayanan
Sabûrun : Çok sabırlı (sas)
Sâdık : Doğru olan, gerçekci
Sâdikun : Doğru, Bağlı (sas)
Sâdullah : Allah’ ın mübârek kulu
Saffet : Arınmış, seçkin kişi
Safiyyun : Temiz, Pâk (sas)
Sâhib : Mâlik, arkadaş, sohbet edici
Sâhibun : Arkadaş (sas)
Saîd : Mutlu
Sâlih : iyi ve güzel huylu
Selâm : Noksan ve ayıptan emin olan
Seyfullah : Allah’ ın kılıcı
Seyyid : Efendi
Sirâcun : Işık kaynağı (sas)
Şâfi : Şefaat edici
Şâfiun : Şefaat eden (sas)
Şâhidun : (sas)
Şâkir : Şükredici
Şâkirun : (sas)
Şehîdun : (sas)
Şekûrun : Çok şükreden (sas)
Tabîbun : Derde devâ (sas)
Tâhâ : (sas)
Tâhâ : Kur’ân-ı Kerîm’ deki ismi
Tâhir : Çok temiz
Tâhirun : (sas)
Takî : Haramlardan kaçınan
Tayyib : Helal, temiz, güzel, hoş
Vâfi : Sözünde duran, sözünün eri
Vâiz : Nasihat eden
Vâizun : (sas)
Vâsıl : Kulu Rabb’ine ulaştıran
Yâsîn : (sas)
Yâsîn : Kur’ân-ı Kerîm’ deki ismi, gerçek insan, insan-ı kâmil
Zâhid : Mâsivadan yüz çeviren
Zâhirun : (sas)
Zâkir : Allah’ ı çok anan

Kaynak : Mevâhib-i  Ledünniye isimli kitaptan alınmıştır.

Lebbeyk, Allâhümme ve se’adeyk salavâtullâhil berrir Rahîm, velmelâiketil mukarrabîn, vennebiyyin vessıddîkın veşşühedâi vessâlihîn. Vemâ sebbaha leke şey’ün Yâ Rabbel Âlemîn. Alâ seyyidinâ MUHAMMED İbni Abdullah, Hatemennebiyyin ve Seyyidil mürselîn ve İmâmil müttekîn ve Resûli Rabbil Âlemin. Eşşâhidil beşîriddâî ileyke bi iznike essirâcil münîr ve Aleyhisselâm ve eimmeti ehli beytihî Rıdvânullâhi aleyhim ecmaîn.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu gürünüz
Lütfen adınızı giriniz